Związek Młodzieży Wiejskiej w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim realizuje projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt skierowany jest do […]

04wrz

Konsultacje zmian w dokumentach „odpadowych”

W związku z rozpoczęciem eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bełżycach, a także uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″. Zmiana ta zostaje poddana konsultacjom społecznym.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i określa:
1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi,
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej ich obsługi, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″ w dniu 30 lipca 2012 roku uchwałą Nr XXIV/396/2012, jednocześnie podejmując uchwałę Nr XXIV/397/2012 w sprawie jego wykonania. Obecnie prowadzone konsultacje dotyczą uwzględnienia w tym dokumencie regionalnych instalacji do:

  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Bełżycach (jako instalacji zastępczej dla Regionu Centralnego),
  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i składowania odpadów w Dębowcu (jako RIPOK dla Regionu Zamość oraz jako instalacji zastępczej dla Regionu Południowego i Regionu Chełm).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią informacji oraz do zgłaszania uwag i wniosków do projektu. Konsultacje potrwają do 11 września br.

uchwała ZWL w sprawie konsultacji

Projekt uchwały SWL w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″

załącznik do projektu uchwały SWL

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 

Źródło: www.lubelskie.pl

 

20sie

Konsultacje „Strategii rozwoju systemu dróg rowerowych w Lublinie”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Strategii rozwoju dróg rowerowych w Lublinie”.

Celem projektu jest przygotowanie i uzgodnienie Strategii rozwoju systemu podstawowych tras rowerowych przebiegających na terenie Lublina, służących obsłudze podróży o charakterze ponadlokalnym, związanych z dojazdami do obszaru śródmiejskiego, podróży międzydzielnicowych oraz podróży poza granice miasta.

Projekt będzie realizowany z udziałem mieszkańców Lublina i organizacji społecznych w dwóch etapach: wstępnym – w celu zebrania propozycji przebiegu i sposobu rozwiązania tras rowerowych oraz zasadniczym – w celu zebrania opinii do opracowanej Strategii wraz z ewentualnymi propozycjami zmian i uzupełnień.

Spotkanie konsultacyjne z zainteresowanymi będzie miało miejsce w dniu 27 sierpnia (środa) o godzinie 15:00 w sali nr 2 Ratusza. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym metodyki opracowania Strategii, będzie poświęcone głównie zebraniu propozycji tras do rozważenia w ramach Strategii (propozycji zgłaszanych w sposób bezpośredni). Propozycje i wnioski będzie można składać do 3 września na adres biuro@transeko.pl.

Wynikiem projektu będą: mapa z propozycją układu tras rowerowych łączących w skali całego miasta ważne cele podróży, np. osiedla mieszkaniowe, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, tereny rekreacyjne, obiekty kultury i sztuki, obiekty handlowe, węzły komunikacyjne, rekomendacje dot. zasady prowadzenia ruchu rowerowego na poszczególnych odcinkach ulic (np. jako droga dla rowerów, pas dla rowerów, uspokojenie ruchu), oszacowanie kosztów i wskazanie priorytetów realizacyjnych.

Wstępne propozycje można zgłaszać do dnia 3 września. Zgłoszenie propozycji wymaga: wypełnienia Formularza zgłoszenia propozycji trasy rowerowej (wzór w załączeniu) – wskazane byłoby pokazanie w formie graficznej przebiegu proponowanej trasy, przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną (w pliku doc., lub pdf) na adres sekretariatu konsultacji społecznych Strategii: biuro@transeko.pl. Przesłane propozycje zostaną wykorzystane w procesie opracowania wstępnego dokumentu Strategii.

Strategia rowerowa_wstępne konsultacje-formularz

Źródło: www.um.lublin.pl

11lip

Konsultacje projektu zmian w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach

Od 7 lipca do 10 sierpnia potrwają konsultacje społeczne projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który został przedstawiony przez Kancelarię Prezydenta RP.

Projekt jest konsultowany dwutorowo - z przedstawicielami III sektora oraz ze stroną rządową m.in. z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Celem proponowanych zmian jest ułatwienie funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce. Nowelizacja zwiększa swobodę tworzenia stowarzyszeń. Proponuje się m. in. zmniejszenie ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną i umożliwienie wyboru jego władz przed rejestracją. Zmiana pozwoli na zakładanie stowarzyszeń już 9 osobom, a nie tak jak dotychczas 15.

Więcej na temat proponowanych zmian można znaleźć >>tutaj>>

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, gdzie dostępny jest projekt z uzasadnieniempocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl oraz pocztą tradycyjną (Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa).

03lip

Konsultacje on-line „Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego”

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych on-line dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego w zakresie przygotowań do aktualizacji Strategii w 2015 roku.

Ankiety można wypełniać od 1 do 14 lipca 2014 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie mieszkańców powiatu bialskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego

Formularz on-line

25cze

Konsultacje – Aglomeracje do likwidacji

Sejmik Województwa Lubelskiego przedstawił projekt uchwały związanej z likwidacją aglomeracji  wyznaczonych do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. chodzi tutaj o takie aglomeracje jak: Dzwola, Dębowica, Komarówka Podlaska, Milanów, Siennica Nadolna, Strzyżewice, Trzebieszów, Trzydnik Duży i Ulan-Majorat.

Likwidację obszarów i granic wymienionych aglomeracji przeprowadza się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), a także art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159).

Uwagi i opinie na temat projektu należy zgłaszać od 25 czerwca do 2 lipca 2014 r.

Dokumenty i formularze uwag można znaleźć pod linkiem:

www.lubelskie.pl

 

26maj

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz jednostki podległe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z konsultowanym dokumentem i do składania uwag i wniosków  od 2 do 9 czerwca 2014r.

Uchwała sejmiku

ogłoszenie

Formularz zgłaszania uwag

Plan transportowy woj. lubelskiego

mapa sieci komunikacyjnej

23maj

Zmiany w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″

Pragniemy poinformować, że zakończono budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Bełżyce  oraz dostosowano składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Turowola. W związku z tym prowadzone są konsultacje społeczne, które dotyczą uwzględnienia w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″ regionalnych instalacji: do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Bełżycach oraz do składowania odpadów w Turowoli.

Uwagi i wnioski można składać do 28 maja 2014r.

Uchwala_ZWL w sprawie konsultacji 

projekt uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″

Zalacznik_nr_1_do_uchwaly

Formularz zgłaszania uwag

17kwi

Powtórne konsultacje „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie lubelskim na lata 2014-2016″

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił powtórne konsultacje projektu „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie lubelskim na lata 2014-2016″, które potrwają do 24 kwietnia 2014 r.Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do zgłaszania uwag.

Więcej informacji na temat w/w konsultacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

uchwała ZWL

Program_-_ochrona_zwierzatOST

Formularz_uwag

 

15kwi

Konsultacje w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Od jutra ruszają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, placówce doskonalenia nauczycieli, bibliotekach pedagogicznych i kolegium pracowników służb społecznych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Konsultacje potrwają do 23 kwietnia, a swoje uwagi mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z oświata i wychowaniem.

Swoje uwagi i opinie można zgłaszać na adres e-mail: deks@lubelskie.pl
W tytule e-maila należy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego”.

Projekt w/w ustawy można znaleźć na stronie podanej w linku poniżej:

http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=788091

 

Serdecznie zapraszamy do wyrażania swoich opinii.

 

07kwi

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego

W dniach od 15 kwietnia 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego będą miały możliwość zgłaszania swoich uwag i opinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku dotyczącego stawek procentowych oraz warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Województwa Lubelskiego.

Uwagi i opinie należy wyrażać pisemnie korzystając z załączonego formularza i złożyć w następujący sposób:

1)    osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 128 lub w Departamencie Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1- 3, pok. 722;

2)    za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin lub: Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, z tym, że termin uważa się za zachowany jeżeli dokument zawierający uwagi i opinie zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2014 r.;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy:  mienie@lubelskie.pl

FORMULARZ

OGLOSZENIE_O_KONSULTACJACH

PROJEKT UCHWAŁY